سه‌شنبه, 14 مهر 1394
University of Kordistan Logo
دانشکده علوم

سه‌شنبه, 14 مهر 1394


ليست اعضاء هيات علمي دانشكده

اساتید دانشکده علوم

اساتید گروه آمار:

اساتید گروه ریاضی:

ر

نام

مرتبه علمی

تحصیلات

وب سایت

پست الکترونیکی

سامانه پژوهشی

1

دکتر امجد علی‌پناه

استادیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/AliPanah

A.Alipanah[at]uok.ac.ir

A.Alipanah

2

دکتر شاهرخ اسماعیلی

استادیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/esmaeili

Sh.esmaeili[at]uok.ac.ir

sh.esmaeili

3

دکتر فردین ساعد پناه

استادیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/F.Saedpanah

F.Saedpanah[at]uok.ac.ir


4

دکتر هوگر قهرمانی

استادیار

دکتری ریاضی محض

http://sci.uok.ac.ir/Ghahramani

H.Ghahramani[at]uok.ac.ir

HGhahramani

5

دکتر شهرام سعیدی

استادیار

دکتری در ریاضی-آنالیز

http://sci.uok.ac.ir/saeidi

Sh.Saeidi[at]uok.ac.ir

Sh.Saeidi

6

دکتر کمال شانظری

دانشیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/shanazari

K.Shanazari[at]uok.ac.ir

KShanazari

7

دکتر محمد زرین

استادیار

دکتری در ریاضی

http://sci.uok.ac.ir/Zarrin

M.Zarrin[at]uok.ac.ir

M.Zarrin

8

دکترمحمد علی اردلانی

استادیار

دکتری در ریاضی محض

http://sci.uok.ac.ir/Ardalani

M.Ardalani[at]uok.ac.ir

M.Ardalani

9

دکتر مراد احمد نسب

استادیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/Ahmadnasab

M.Ahmadnasab[at]uok.ac.ir

M.AhmadNasab

10

دکتر صابر ناصری

استادیار

دکتری در ریاضی محض

http://sci.uok.ac.ir/Naseri

S.Naseri[at]uok.ac.ir

SNaseri

11

دکتر علی سلیمان‌جهان

استادیار

دکتری در ریاضی - جبر

http://sci.uok.ac.ir/soleymanjahan

A.Solaimanjahan[at]uok.ac.ir

A.Solaimanjahan

12

دکتر محمد قاسمی

استادیار

دکتری در ریاضی کاربردی

http://sci.uok.ac.ir/ghasemi/

mohamad.ghassemi[at]gmail.com

M.Ghasemi

13

دکتر امیر مافی

استادیار

دکتری در ریاضی محض

http://sci.uok.ac.ir/Mafi

A.Mafi[at]uok.ac.ir

AMafi

14

دکتر منصور دانا

استادیار

دکتری در ریاضی-جبرخطی

http://sci.uok.ac.ir/MDana

M.Dana[at]uok.ac.ir

MDana

15

دکتر محمدظاهر کاظمی‌بانه

استادیار

دکتری در ریاضی محض

http://sci.uok.ac.ir/ZKazemi

zaherKazemi@uok.ac.ir

MZ.Kazemi

17

دکتر محمد نادر قصیری

دانشیار

دکتری در ریاضی جبر


MN.Ghosseiri[at]uok.ac.ir

MNGhosairi

18

دکتر مصطفی قادرمزی

استادیار

دکتری در ریاضی محضMoGhadermazi

 

اساتید گروه زیست‌شناسی


نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

تخصص

وب سایت

پست الکترونیکی

سامانه پژوهشی

1

دکتر شمس الدین احمدی

دانشیار

فیزیولوژی جانوری

http://sci.uok.ac.ir/sh.ahmadi

www.Uok.ac.ir/Ahmadi

Sh.Ahmadi[at]uok.ac.ir

Sh.Ahmadi

2

دکتر مسعود حیدری‌زاده

استادیار

فیزیولوژی گیاهی

http://sci.uok.ac.ir/MasoudHaidarizadeh

M.Haidarizadeh[at]uok.ac.ir

M.Haidarizadeh

3

دکتر محمدعلی زارعی

استادیار

بیوشیمی

http://sci.uok.ac.ir/m.a.zarei

MAZarei[at]uok.ac.ir

M.A.Zarei

4

دکتر مراحم آشنگرف

استادیار

میکروبیولوژی

http://sci.uok.ac.ir/Ashengroph

M.Ashengroph[at]uok.ac.ir

M.Ashengroph

5

دکتر فرنوش خسروبخش

استادیار

سلولی و مولکولی

http://sci.uok.ac.ir/khosrobakhsh

f.khosrobakhsh[at]uok.ac.ir

F.Khosrobakhsh

6

دکتر شهلا حسینی

-

سیستماتیک گیاهی
7

دکتر لقمان ملکی

-

بیوسیستماتیک جانوری
 

 


اساتید گروه شیمی:

ر

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

پست الكترونيكي

وب سایت

سامانه پژوهشی

1

دکتر عبدالله سليمي

استاد

absalimi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/a.salimi

AbSalimi

2

دکتر سجاد محبي

دانشیار

smohebi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/SMohebbi

SMohebi

3

دکتر محمد قادرمرزي

دانشیار

mghadermazi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/Ghadermazi

MGhadermazi

4

دکتر غلامرضا خياطيان

دانشیار

GHkhaiatian[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/khayatian

GhKhaiatian

5

دکتر روشن خوشنوازي

دانشیار

R.Khoshnavazi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/khoshnavazi

Khosnavazi

6

دکتر فرزاد نيكپور

دانشیار

fnikpour[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/nikpour

FNikpour

7

دکتر رحمت صادقي

استاد

rsadeghi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/sadeghi

RSadeghi

8

دکتر سلیمان بهار

استادیار

S.Bahar[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/Bahar

S.Bahar

9

دکتر مهدی ایرانی

استادیار

M.Irani[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/m.irani

M.Irani

10

دکتر رحمان حلاج

استادیار

R.Halaj[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/Raha

RHalaj

11

دکتر امين رستمي

استادیار

A.Rostami[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/rostami

ARostami

12

دکتر كمال اماني

دانشیار

Kamani[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/amani

KAmani

13

دکتر خالد عزيزي

استادیار

KAzizi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/K.Azizi

KhAzizi

14

دکتر لقمان مرادی

استادیار

L.Moradi[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/LMoradi

LMoradi

15

دکتر رئوف قوامي

دانشیار

RGhavami[at]uok.ac.ir

http://sci.uok.ac.ir/Ghavami

RGhavami

 

اساتید گروه فیزیک:

ر

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمی

تحصیلات

وب سایت

پست الکترونیکی

فعالیتهای پژوهشی


دکتر خالد سعیدی

استاد

دکتری فیزیک - ذرات بنیادی

http://Sci.uok.ac.ir/ksaaidi

KSaaidi[at]uok.ac.ir

K.Saeidi


دکتر شهریار سلیمی

دانشیار

دکتری‌ فیزیک‌نظری‌-اطلاعات‌ و محاسبات‌ کوانتمی

http://sci.uok.ac.ir/salimi

ShSalimi[at]uok.ac.ir

Sh.Salimi


دکتر بهروز ملک‌الکلامی

استادیار

دکتری فیزیک

http://sci.uok.ac.ir/Malekweb

B.Malakolkalami[at]uok.ac.ir

B.Malakolkalami


دکتر کیومرث کرمی

دانشیار

دکتری نجوم و اختر فیزیک

http://sci.uok.ac.ir/KKarami

KKarami[at]uok.ac .ir

K.Karami


دکتر محمدرضا ستاره

استاد

دکتری فیزیک ذرات بنیادی

Http://sci.uok.ac.ir/MSetareh

MSetareh[at]uok.ac.ir

M.Setareh


دکتر عبدالله حسن‌زاده

استادیار

دکتری فیزیک

http://sci.uok.ac.ir/hassanzadeh

A.Hassanzadeh[at]uok.ac.ir

A.Hasanzadeh


دکتر محمدمهدی سلطان‌زاده

استادیار

دکتری فیزیک

http://sci.uok.ac.ir/MSoltanmzadeh

MSoltanzadeh[at]uok.ac.ir

M.Soltanzadeh


دکتر سعید سلطانیان

دانشیار

دکتری فیزیک

http://ro.uow.edu.au/ssoltanian

SSoltanian[at]uok.ac.ir

S.Soltanian


دکتر آرش سروری‌

استادیار

دکتری فیزیک - ماده چگال

http://sci.uok.ac.ir/Sorouri

A.Sorouri[at]uok.ac.ir

A.Sorouri


دکتر زهرا عالمی‌پور

استادیار

دکتری فیزیک


z.alemipour[at]uok.ac.ir

Z.Alamipur


دکتر مسعود قطبی

استادیار

دکتری اپتیک غیر خطی

http://sci.uok.ac.ir/m.ghotbi/

m.ghotbi[at]uok.ac.ir


 

 


V3.9.8.21