پنج‌شنبه, 22 بهمن 1394
University of Kordistan Logo
منوي اداره كل امور آموزشي

معرفي

   اداره پذيرش و ثبت نام:

  این اداره مسئولیت انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان در دوره های آموزش عالی را به عهده دارد.


واحد ثبت‌نام و پذيرش

واحد امور پذيرش و ثبت نام:

1- برنامه ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هر سال

2- تایید گواهی کنکور کارشناسی ارشد ( فرم شماره 17 ) جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان سال آخر

3- درج نمرات متفرقه ( پروژه، کارآموزی، مطالعه آزاد، پیش ترم، مازاد، امتحان مجدد و اخذ مجدد) و بایگانی آنها در زونکن هر دانشکده

4- ارسال نمرات مهمان و انتقالی

5- درخواست نمرات دانشجويان جهت برابر سازي، ارسال به دانشکده ها ،کنترل آنها بعد از بازگشت ، وارد نمودن نمره و بایگانی

6- اقدام به ثبت مرخصي تحصيلي و حذف پزشکی تایید شده در دانشکده ها در هر ترم در مهلت مقرر

7- پیگیری و اقدام برای اجرای تصمیمات شورای آموزشي

8- انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه ( دکتری، انتقالی ها و دوره های آزاد و .... انجام مکاتبات لازم در این زمینه )

9- درخواست تاییدیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ....،  دریافت تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبلی و بررسی آنها

10- انجام اصلاحات مربوط به مشخصات سجلی و تحصیلی در سیستم آموزشي

11- دريافت و بررسی تسویه حساب های قطعی شده دانشجويان

12- بررسی صورتجلسات فارغ التحصیلی

 13- پاسخگویی به مراجعین
 14- انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیر


واحد مهمان و انتقال

         وظایف این واحد به شرح زیر است :
1- دریافت فرمهای مهمان و انتقال برای بررسی احراز شرایط 
2- تفکیک کردن فرمها بر اساس شرایط آنها ( شبانه بودن، نداشتن یا داشتن کد برای متقاضیان انتقال و غیره
3- آماده کردن پرونده های مهمان و انتقال رسیده و ارسال آنها به تفکیک رشته به دانشکده ها4- دریافت فرمهای متقاضیان تغییر رشته دانشجویان همین دانشگاه و بررسی وضعیت آنها و آماده کردن پرونده های واجد شرایط و ارسال به دانشکده ها
5- پی گیری موضوع دریافت نتایج بررسی پرونده ها از دانشکده ها
6- دریافت نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال دانشجویان این دانشگاه و در صورت لزوم، اقدام برای ایجاد ترم و تغییر وضعیت آنها
7- اعلام نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال به دانشجویان متقاضی
8- پذیرش متقاضیان در سیستم آموزش، صدور کارت دانشجویی موقت برای آنان و گشودن فایل ثبت نامی آنان 
9- رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان که از تقاضای خود انصراف داده اند
10- انجام تسویه حساب دانشجویان مهمانی که که یک یا دو ترم در این دانشگاه تحصیل کرده و قصد بازگشت دارند. گرفتن کارنامه و انجام مراحل اداری آن ( تهیه نامه و تایپ و دبیرخانه ) و ارسال آنها به دانشگاههای مبداء
11- ارسال پرونده های دانشجویان دانشگاه كردستان که به سایر دانشگاههای کشور منتقل شده اند
12- انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت


واحد نظام وظيفه

        وظایف این واحد به شرح زیر است :

1- درج کلیه اطلاعات لازم در خصوص نظام وظیفه در سیستم آموزشي

2- صدور درخواستهای معافیت تحصیلی دانشجویان

3- پیگیری وصول تاییدیه معافیت تحصیلی

4- انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان

5- پاسخگویی به مراجعین
6- انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت


جداول مهم و مقررات آموزشی

فرم هاي پر كاربرد
V3.9.8.21