چهارشنبه, 5 آذر 1393
University of Kordistan Logo
دانشكده منابع طبيعي
صفحه شخصي دكتر لقمان قهرماني

Curriculum Vitae

مشخصات شخصي :

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

مليت

لقمان            

قهرمانی

1349

ايراني

 

تلفن

فاكس

E-mail

5-6627723-0871

6620550-0871

l.ghahramani@uok.ac.ir

 

سوابق تحصيلي :

 

درجه تحصيلي

عنوان رشته

نام دانشگاه يا موسسه محل اخذ

تاريخ اخذ مدرك

كارشناسي

جنگلداري

دانشگاه تهران-دانشکده منابع طبیعی کرج

1372

كارشناسي ارشد

جنگلداري

دانشگاه تهران-دانشکده منابع طبیعی کرج

1374

دكتري

جنگلداري-بيومتري جنگل

دانشگاه دولتی جنگل مسكو

1384

 

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : بررسي بيولو ژيك آفات بذر خوار بلوط در جنگل‌هاي استان كردستان

عنوان پايان نامه دكتري : مدل سازي و بهينه سازي ساختار توده‌هاي سوزني برگ تحت برش‌هاي گزينشي

 

سوابق آموزشي :

 

عنوان درس

مقطع

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

محصول دهی جنگل

كارشناسي ارشد

1389

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

بيومتري جنگل

كارشناسي ارشد

1385

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

روش‌هاي پيشرفته آماري

كارشناسي ارشد

1387

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

اندازه گیری جنگل    I  

كارشناسي

1376

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

اندازه گیری جنگل    II  

كارشناسي

1376

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

آمار و احتمالات

كارشناسي

1384

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

طرح جنگلداری

کارشناسی

1384

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

جنگلداری

كارداني

1374

1378

دانشگاه كردستان

درخت شناسی I

كارداني

1374

1378

دانشگاه كردستان

 

سوابق اجرائي :

 

عنوان

محل

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

مدير گروه جنگلداري

دانشكده منابع طبيعي

1384

1386

دانشگاه كردستان

معاون آموزشي دانشكده

دانشكده منابع طبيعي

1386

1389

دانشگاه كردستان

معاون آموزشي  و تحصیلات تکمیلی دانشكده

دانشكده منابع طبيعي

1389

1391

دانشگاه كردستان

 

سمت علمي :

 

نام سمت

زمينه تخصصي

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

استاديار

بيومتري جنگل

1384

ادامه دارد

دانشگاه كردستان

 

  

راهنمائي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري :

 

رديف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پايان نامه

راهنما

مشاور

1

رستگار مرادي

كارشناسي ارشد

بررسي ساختار قطری و تغييرات سطح جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي  SPOT-5 در جنگل‌هاي زاگرس شمالي(مطالعه موردي در جنگل‌هاي حوزه آرمرده بانه)

*

 

2

محسن صالحيان

كارشناسي ارشد

: بررسي و مقايسه ساختار جنگل در توده‌هاي تحت بهره‌برداري سنتي(گلازني و چراي دام) و كمتر دست خورده در زاگرس شمالي(مطالعه موردي : جنگل‌هاي بانه)‏‏

 

 

*

 

3

هانيه احمدي

كارشناسي ارشد

بررسي اقتصادي محصولات غير چوبي جنگل هاي زاگرس شمالي

( مطالعه موردي بخش 2حوزه آرمرده شهرستان بانه )

*

 

4

حامد حاجي زكي

كارشناسي ارشد

بررسي اثر گلازني روي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در زاگرس شمالي (مطالعه موردي جنگل‌هاي شهرستان بانه)

 

*

5

آیدا رستمی جلیلیان

كارشناسي ارشد

بررسي و مقايسه رویش قطری گونه مازودار در توده‌­هاي گلازني شده و  كمتر دست­خورده در زاگرس شمالي (مطالعه موردي : جنگل‌­هاي یعقوب آباد بانه)

 

 

*

 

6

امیر رنجبر

كارشناسي ارشد

بررسی اثر گلازني بر رويش قطري و مشخصه‌هاي كمي گونه وي ول (مطالعه موردي: جنگل بلكه بانه)

*

 

7

مازيار حيدري

كارشناسي ارشد

بررسي ساختار افقي و عمودي  جنگل‌های زاگرس شمالي و تعيين روش مناسب آماربرداري جهت مطالعه آن (مطالعه موردي: جنگل  بلكه)

 

*

8

سوما اعتماد

كارشناسي ارشد

تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای تعيين تنوع درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي بلكه

 

*

9

هوار مدرس گرجي

كارشناسي ارشد

بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی در پراکنش مکانی تیپ­های جنگلی (مطالعه موردي: حوزه آرمرده بانه)

 

*

10

ئاسو مرادي

كارشناسي ارشد

ارزيابی کاربران محلی گلاجارها برپايه­ شاخص­های زيست سنجی گونه­های وي­ول و مازودار

*

 

11

الهام جافریان

كارشناسي ارشد

پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی

*

 

12

رحمت نامداری

كارشناسي ارشد

بررسی فرآیند زغالگیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل )مطالعه موردی : جنگلهای گمارلنگ شهرستان مریوان (

*

 

13

فریده سعیدی زاده

كارشناسي ارشد

ارزیابی پیامدهای برداشت شیره سقز بر شاخص­های زیست­سنجی درختان بنه

 

*

 

14

عبدالله نادری

كارشناسي ارشد

ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره‌برداران گلاجار، بر رویش قطری گونه­ی وي­ول[1] در جنگل‌هاي آرمرده شهرستان بانه

*

 

15

الهه قلاوند

كارشناسي ارشد

شاخص­های زیست سنجی گونه وی­ول در توده­های تحت مدیریت سنتی (گلازنی شده) و کمتر دخالت شده

*

 

 

  

انتشارات :

 

 A :كتاب

 

عنوان

نوع

ناشر

تاريخ انتشار

ترجمه

تاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: مقالات  

 

رديف

عنوان مقاله

محل انتشار و نام مجله

تاريخ انتشار

1

معرفي سوسك سر خرطومي بذرخوار بلوط به .......

نشریه دانشگاه کردستان –سال دوم-شماره2

1378

2

بررسی جنگل های بلوط منطقه مریوان

نشریه دانشگاه کردستان شماره 5 و 6

1378

3

Socio-economical values of the Iranian forests   

Jurnal of Forestry Information, the Ministry of Natural Resources, Russian Federation, No.4(35),p.61-62

 

2004

4

Dynamics of Tree Attrition in Spruse Stands of Moscow Region

Forestry Bulletin “Herald of Moscow State Forest University", No.4(35),p.43-48

 

2004

5

Patterns of Diameter Growth in Spruce Stands

Forestry Bulletin “Herald of Moscow State Forest University", No.2(33),p.62-65

 

2004

6

Structural  Diameter Patterns of Pine Stands

Forestry Bulletin “Herald of Moscow State Forest University", No.1(43),p.20-25

 

2006

7

ارزيابي قابليت داده‌هاي  SPOT5 جهت برآورد تراکم درخت درجنگل های زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل های شهرستان بانه)

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران-شماره2-جلد19

1390

8

Comparison of Forest Structure Utilized by Traditional Method with Less-Disturbed Forest Stands in Northern Zagros (case study: Baneh, western Iran)

Forestry Bulletin “Herald of Moscow State Forest University", No.1(84),p.52-56

 

2012

9

Estimation of basal area in west Oak forests of Iran using remote sensing imagery

 

International Journal of Geosciences,Vol. 3 No. 2

2012

10

Study of vertical and horizontal forest structure in Northern Zagros Forest (Case study: West of Iran, Oak forest)

 

European Journal of Experimental Biology, Vol. 3 No.1

2012

11

پيامدهاي گلازني (سرشاخه زني) بر مشخصه هاي زيست سنجي درخت وي ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل هاي بلكه شهرستان بانه

 

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران-شماره4- جلد20

1391

12

تعيين مناسب­ترين روش آماربرداری برای مطالعات ساختار در زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل­های بلکه بانه)

 

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران-شماره2- جلد21

1392

 

  

 پروژه هاي تحقيقاتي :

 

عنوان پروژه

محل انجام

تاريخ

از

تا

شناسایی عوامل طبیعی کنترل کننده بذرخواران بلوط در جنگل­های استان کردستان

دانشگاه كردستان

1376

1379

بررسي و مقايسه ساختار سه توده نيمه انبوه، تنك و مخروبه در جنگل‌هاي منطقه مريوان

دانشگاه كردستان

1377

1378

بررسي قابليت تصاوير SPOT در برآورد رويه زميني در جنگل‌هاي بانه(مطالعه موردي در جنگل‌هاي آرمرده

دانشگاه كردستان

1386

1386

تهيه نقشه تراکم جنگل (تعداد درخت در هكتار) با استفاده از تصاوير ماهواره­اي  SPOT5 درجنگل­هاي زاگرس شمالي (مطالعه موردي: جنگل­هاي آرمرده بانه)

 

دانشگاه كردستان

1388

1389

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :

 

رديف

عنوان

1

بيومتري جنگل

2

محصولات غير چوبي جنگل

 

  

مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي ملي و بين المللي :

 

رديف

عنوان مقاله

عنوان و محل ارائه

تاريخ

1

Dynamics of Tree Attrition in Spruce Stands

 

The fourth International Iran and Russia Conference “Agriculture and Natural Resources”, Shahrekord, Iran

2004

2

Structural Diameter Patterns of Spruce Stands in Moscow Region

12 th Iranian Researchers Conference in Europe, UMIST, Manchester, UK

 

2004

3

عواقب استفاده از سموم و کودهای بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

اولین سمینار ملی توسعه کود شیمیای و آفت کشهای نباتی -تهران دانشگاه علم و صنعت

1383

4

CWD Structure in Pine Stands of Moscow Region

مجموعه مقالات كنفرانس ملي متخصصين جنگل - دانشگاه دولتي جنگل مسكو

2005

5

مدلسازی و بهینه سازی ساختار توده های سوزنی برگ

هفته پژوهش-دانشگاه كردستان

1384

6

ساختار خشكه‌دار در توده‌هاي كاج

 

هفته پژوهش-دانشگاه كردستان

1385

7

Evaluation of SPOT-5 data for  Estimation of Basal Area in Northern Zagros forests, Baneh, Iran.

 

Earth From Space – the Most Effective Solutions-Moscow

 

2007

8

ساختار جنگل‌هاي بانه (مطالعه موردي: جنگل‌هاي آرمرده)

 

دومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور –دانشگاه كردستان

1386

9

ارزيابي‌قابليت‌داده‌هايSPOT5 براي‌برآورد رويه‌زميني در جنگل‌هاي زاگرس‌شمالي(مطالعه موردي‌در حوزه‌آرمرده‌بانه)

دومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور –دانشگاه كردستان

1386

10

بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر ساختار جنگل های  بلوط زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل های آرمرده، بانه)

سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور – –دانشگاه كردستان

1387

11

بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردي: جنگل‌هاي بانه)

 

سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور ––دانشگاه كردستان

1387

12

معرفی اقتصادی ترین محصولات غیر چوبی جنگل های زاگرس شمالی(مطالعه موردی : جنگل های آرمرده  بانه)

سومين همايش ملی جنگل –کرج-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

1388

13

بررسی ساختار جنگل‌هاي بلوط تحت مدیریت محلي در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : جنگل های آرمرده  بانه)

 

 

سومين همايش ملی جنگل –کرج-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

1388

14

Structural Pattern of oak Forests Managed by Traditional Methods

VIII International Conference of Young Scientists “Forests of Eurasia - Northern Caucasus” ، Russia ، Moscow

 

2008

15

Estimation of Basal Area Using Spot5 Data

VIII International Conference of Young Scientists “Forests of Eurasia - Northern Caucasus” ، Russia ، Moscow

 

2008

16

Comparison of Forest Structure utilized by traditional Method with Less-disturbed forests

X International Conference of Young Scientists “FORESTS OF EURASIA – PODMOSKOVNY VECHERA ، Russia ، Moscow

 

2010

17

The Effect of Pollarding on Carbon, Phosphorus and Nitrogen of Soil

X International Conference of Young Scientists “FORESTS OF EURASIA – PODMOSKOVNY VECHERA ، Russia ، Moscow

 

2010

18

بررسی و مقایسه درصد رویش قطري گونه مازودار در توده هاي گلازنی شده و کمتر دستخورده در زاگرس شمالی(مطالعه موردي : جنگلهاي یعقوب آباد بانه)

 

اولین همایش ملی منابع طبیعی ایران-دانشگاه کردستان

1389

19

مقایسه مشخصه هاي کمی درتوده هاي کمتر دست خورده و گلازنی

شده در زاگرس شمالی  (مطالعه موردي : جنگل هاي شهرستان بانه)

اولین همایش ملی منابع طبیعی ایران-دانشگاه کردستان

1389

20

Comparison of diameter increment of Quercus infectoria in pollarded and less-disturbed stands in Northern Zagros (case study: Yaghob Abad Forests, Baneh, West of Iran)

XI INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS   FORESTS OF EURASIA – Bryansky Les (Bryansk FORESTS)

 

2011

21

The effect of Galazani on quantitative characteristics of Lebanon Oak (Quercus libani Oliv.) (case study: Blake Forests, Baneh, West of Iran (

 

XI INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS

FORESTS OF EURASIA – Bryansky Les (Bryansk FORESTS)

 

2011

22

تاثير سرشاخه زني (گلازني) بر رويش قطري گونة وي ول در جنگلهاي بلکة شهرستان بانه

همايش ملي جنگل هاي زاگرس مركزي؛قابليت ها و تنگناها-لرستان

1390

23

Evaluation of traditional forest management effects on forest regeneration in Northern Zagros forests, west of Iran

 

International Conference on: Biodiversity in Zagros Region, Iran

2012

24

مدلسازی پراكنش بالقوه تیپ برودار - سایر گونه ها با استفاده از فناوری سیستم   اطلاعات جغرافیایی

سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، ایران

1391

25

ارزيابی اثرات گلازنی بر برخی شاخص­های زيست­سنجی وی­ول              (Quercus libani Oliv. ) در جنگل­هاي بلكه شهرستان بانه

همايش ملي جنگلهاي زاگرس، چالش ها، تهديدها و فرصت ها، ایران

1391

26

پراكنش مكاني تيپ‌هاي مختلف در ارتباط با فاصله از مناطق مسكوني

 

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست،ایران، همدان

1391

27

بررسی تاثير جهت‌هاي جغرافيايي بر پراكنش تيپ‌هاي مختلف با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

 

 

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست،ایران، همدان

1391

 

 

جوايز علمي كسب شده :

 

رديف

عنوان جايزه

نام موسسه

كشور

سال دريافت

1

پژوهشگر برتر گروه جنگلداری

دانشگاه کردستان

ایران

1387

2

پژوهشگر برتر گروه جنگلداری

دانشگاه کردستان

ایران

1389

3

استاد برتر آموزشی گروه جنگلداری

دانشگاه کردستان

ایران

1391

4

پژوهشگر برتر گروه جنگلداری

دانشگاه کردستان

ایران

1391

 

 

عضويت در مجامع علمي :

 

نام مجمع

موقعيت

نام كشور

سال

 

 

 

 

 

ميزان تسلط به زبان خارجي :

 

زبان

ميزان تسلط

نوشتن

خواندن

مكالمه

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

انگليسي

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

*

روسي

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 [1] - Quercus libani


V3.9.8.21