سه‌شنبه, 29 مهر 1393
University of Kordistan Logo
دانشكده منابع طبيعي
صفحه شخصي دكتر سعيد خضري

Curriculum Vitae

 

مشخصات شخصي :

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

مليت

سعيد

خضري

1347

ايراني

 

تلفن

فاكس

E-mail

محل كار    ( 6- 6627721  - 0871 ) داخلي 216

فاكس:      6620553- 0871

SKhezri@uok.ac.ir        S_khezry@yahoo.com

 

سوابق تحصيلي :

 

درجه تحصيلي

عنوان رشته

محل اخذ مدرك

تاريخ اخذ مدرك

دكتري

ژئومورفولوژي

ايران

1385

کارشناسي ارشد

هيدروكليماتولوژي (هيدرولوژي- آب و هواشناسي )

ايران

1375

کارشناسي

جغرافياي طبيعي

ايران

1370

 

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : هيدرولوژي و ژئومورفولوژي حوضة آبريز رودخانة زاب کوچک (آذربايجان غربي)

عنوان پايان نامه دكتري : تعيين و تحليل مشخصات هيدرومورفولوژي حوضة آبريز رودخانة زاب با استفاده ازGIS

سوابق آموزشي :

 

عنوان درس

مقطع

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

کارتوگرافي- ژئومورفولوژي(1و2)، ژئومورفولوژي ديناميك، اقليمي، ساختماني، نقشه خواني، منابع و مآخذ جغرافيايي، كار روي زمين در ژئومورفولوژي- روش تحقيق در جغرافيا- آزمايشگاه ژئومورفولوژي- تفسیر نقشه های تو÷وگرافی و زمین شناسی

کارشناسي

1381

1389

دانشگاه كُردستان

بررسي زمين شناسي-  فسيل شناسي

کارداني

1374

1375

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

هيدرولوژي کاربردي

کارشناسي

1379

1379

مرکز آموزش عالي غواصيه جهادکشاورزي

مسايل طبيعي، اقتصادي و سياسي كُردستان

کارداني

1375

1375

آموزش نيروي انساني استانداري كُردستان

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي

کارداني

1379

1379

مرکز تربيت معلم شهيد مدرس سنندج

زمين در فضا- نقشه خواني توپوگرافي- جغرافياي تاريخي-  جغرافياي شهري- جغرافياي اقتصادي

کارشناسي

1375

1379

مرکز آموزش عالي  فرهنگيان خوارمي

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرائي :

 

عنوان

محل

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

مدير گروه جغرافياي طبيعي

سنندج

1387

 

دانشگاه كردستان

مشاور آموزشي مدير کل آموزش و پرورش كردستان

سنندج

1378

1380

سازمان آموزش و پرورش كُردستان

کارشناس مسئول گروههاي آموزشي متوسطه نظري و پيش دانشگاهي

سنندج

1377

1380

سازمان آموزش و پرورش كُردستان

رئيس گروه آموزشي كارشناسي علوم اجتماعي

سنندج

1377

1380

مرکز آموزش عالي فرهنگيان خوارزمي

مدرس تربيت معلم و مركز آموزش عالي فرهنگيان  و دبير متوسطه نظري و پيش دانشگاهي

سنندج

1372

1380

تربيت معلم مدرس وآموزش و پرورش ناحيه1و2 سنندج

سرگروه هستة علمي جغرافياي استان كُردستان

سنندج

1373

1376

اداره كل آموزش و پرورش كُردستان

 

 

سمت علمي :

 

نام سمت

زمينه تخصصي

تاريخ

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا

استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه كُردستان

تدريس

1380

-

دانشگاه كردستان

سر دبير ماهنامه علمي- جغرافيايي سيروان

سر دبير نشرية تخصصي

1376

1380

اداره کل آموزش و پرورش كردستان- هسته علمي جغرافيا

سر دبير نشرية علمي - جغرافيايي ژينگه

سر دبير نشرية تخصصي

1380

1382

سازمان آموزش و پرورش كردستان- انجمن جغرافيا

سر دبير نشرية علمي- جغرافيايي چشم انداز جغرافيايي

سر دبير نشرية تخصصي

1381

1382

دانشگاه تبريز- گروه جغرافياي طبيعي

تنظيم كننده گاهنامة داخلي زاگرس

تنظيم كننده گاهنامة تخصصي

1378

1379

سازمان آموزش و پرورش كردستان –كارشناسي گروههاي آموزشي

سرگروه تيم تاليف كتاب جغرافياي استان كُردستان

تاليف كتاب

1379

1379

اداره کل آموزش و پرورش كردستان- هسته علمي جغرافيا

مؤسس و عضو اجرايي انجمن علمي، آموزشي معلمان جغرافيا

مؤسس و عضو اجرايي انجمن علمي

1379

-

سنندج - انجمن جغرافيا

عضو کميسيون استاني نظارت بر تشکيل و راه اندازي انجمن هاي علمي

عضو کميسيون

1379

1380

سازمان آموزش و پرورش كردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصي استخدامي رشته هاي مختلف دبيري

مصاحبه تخصصي

1376

1380

اداره کل آموزش و پرورش كردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصي آزمون استخدامي دبيران جغرافيا

مصاحبه تخصصي

1376

1380

اداره کل آموزش و پرورش كردستان

عضو کميتة برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي آموزش هاي نظري و پيش دانشگاهي

عضو کميتة برنامه ريزي

1378

1380

آموزش و پرورش كردستان

عضو ستاد هماهنگي و نظارت بر اجراي مسابقات و آزمون هاي آزمايشي متوسطة نظري

عضو ستاد هماهنگي

1379

-

آموزش و پرورش كردستان

ناظر طرح آموزش از طريق تصوير دورة متوسطة نظري كُردستان

ناظر طرح آموزش

1378

1379

آموزش و پرورش كردستان

 

راهنمائي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري :

 

رديف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پايان نامه

راهنما

مشاور

1

عدنان ناصري

كارشناسي ارشد

مطالعه هيدروژئومورفولوژي پايين دست سد قشلاق سنندج

+

 

2

ليلا حيدريان

كارشناسي ارشد

هيدروژئومورفولوژي حوضة حسين آباد با تأكيد بر فرسايش و رسوب

 

+

3

عادل منصوري

كارشناسي ارشد

ژئومورفولوژي و مخاطرات طبيعي جاده سنندج- دهگلان با تاكيد بر حركات توده اي

 

+

4

پرستو    رشه شاعري

كارشناسي ارشد

ژئوتوريسم و توسعة پايدار مطالعه موردي شهرستان مريوان

 

+

 

انتشارات :

 

A : كتاب

 

عنوان

نوع

ناشر

تاريخ انتشار

ترجمه

تاليف

سرآغاز جغرافياي عمومي

ترجمه

-

علوي- تهران

1387

جغرافياي استان كردستان

-

تاليف

نشر ايران- تهران

1379(چاپ اول)- 1388 (چاپ دهم)

جغرافياي طبيعي كردستان موكريان

-

تاليف

ناقوس- تهران

1379

1230 آزمون جغرافيا

-

ويراستاري علمي

علوي- تهران

1379

كردستان مكريان يا آتروپاتين(آذربايجان)

-

ويراستاري علمي

مترجم(داودي) - سنندج

1382

زبان كردي و پراكندگي جغرافيايي لهجه هاي آن

ترجمه

-

نشر پانيذ- تهران

1388

جوگرافيا و فه لسه فه ي جوگرافيا(جغرافيا و فلسفه جغرافيا)

-

ويراستاري علمي

نشر رينما

2009

جوگرافياي كوردستاني موكريان

-

تاليف

نشر  سایه

2010

 

 

 

 

 

 

: B   مقالات

 

رديف

عنوان مقاله

انفرادي

مشترك

نوع نشريه
 
محل انتشار و نام مجله

تاريخ انتشار

1

ارزيابي و پهنه بندي خطر ناپايداري دامنه ها در بخش مركزي حوضة زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان

-

 

+

 

علمي- پژوهشي

 

تهران- مدرس علوم انساني- شماره48 ص49تا80

1385

2

بررسي تنگناهاي طبيعي توسعة فيزيكي شهرسنندج

-

+

علمي- پژوهشي

 

تهران - پژوهشهاي جغرافياي طبيعي- شماره(67)- بهار1388

1388

3

جغرافياي تاريخي موكريان در چهار سده اخير

+

-

علمي- پژوهشي

 

اصفهان- تحقيقات جغرافيايي- شماره92

1388

4

مطالعه تطبيقي عوامل مختلف دمايي در محيط هاي جنگلي و غير جنگلي

-

+

علمي- پژوهشي

 

تبريز - دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبريز -  نشريه جغرافيا و برنامه ريزي- شماره 30- زمستان 1388

1388

5

مطالعه تغييرات عوامل مختلف هواشناسي در روزهاي آبياري و غيرآبياري در يك پارك گياه شناسي مجهز به سيستم آبياري باراني

-

+

علمي- پژوهشي

 

لارستان - دانشگاه آزاد اسلامي لارستان- فصل نامه جغرافياي طبيعي- شماره4

1388

6

پهنه بندي ريسك وقوع حركات توده اي با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك- مطالعه موردي:محدوده مسير سنندج- دهگلان

 

-

+

 

علمي- پژوهشي

 

تهران - دانشگاه شهيد بهشتي- فصل نامه زمين شناسي ايران- داراي پذيرش چاپ به شماره 488/46/30 ف تاريخ3/9/88

1388

7

پهنه بندي و تحليل سلولي ناپايداري دامنه اي در بخش مركزي حوضة آبريز رودخانة زاب

-

+

 

 

علمي- ترويجي

 

تبريز- نشريه دانشکده علوم انساني و اجتماعي(جغرافيا و برنامه ريزي) دانشگاه تبريز- شماره22- تابستان 1385- ص-143تا167

1387

8

پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر سنندج- دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) در محیط GIS

-

+

علمي- ترويجي

 

فصلنامه مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي سپهر-
سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1387 ص 25

1387

9

جغرافیای جمعیت مناطق کردنشین

+

-

دایره المعارف

 

پذیرفته شده جهت چاپ در تاریخ و فرهنگ کرد و کردستان(دایره المعارف اسلام)- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

10

جغرافیای تاریخی مکریان

+

-

دایره المعارف

 

پذیرفته شده جهت چاپ در تاریخ و فرهنگ کرد و کردستان(دایره المعارف اسلام)- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

11

جغرافیای کرد و کردستان

+

-

دایره المعارف

 

پذیرفته شده جهت چاپ در تاریخ و فرهنگ کرد و کردستان(دایره المعارف اسلام)- شماره3399 مورخ12/12/1387

1387

12

علل تداوم آسیب های شیمیایی قربانیان و بازماندگان- نمونه موردی: سردشت

+

-

علمي- ترويجي

 

پوشپه ر(زیست محیط)- شماره 11-1386

1386

13

بازتاب محيط در زندگي انساني مردم كُردستان

+

-

علمي- ترويجي

 

تهران- رشد آموزش جغرافيا- 49-

1377

14

برآورد رسوب در حوضه های جنوبی رودخانه مهاباد

 

+

علمي- پژوهشي

 

تهران- فصل نامه مرتع و آبخیزداری- دارای پذیرش چاپ

1389

 

بازتاب محيط در زندگي هنرمندان كردستان

+

-

علمي- ترويجي

(فرهنگي- پژوهشي)

 

سنندج- فرهنگ كُردستان ش 1

1378

 

discovery  of  'Tuzhal' Cave from geomorphological aspect

+

 

داراي پذيرش:

الکترونیکی Elsevier

 

PROCEDIA- Elsevier(Electronic publ) www.elsevier.com/wps/find/ electronicproductdescription.cw-hom/718334/description#description

2009

 

landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran

+

 

داراي پذيرش:

الکترونیکی Elsevier

 

PROCEDIA- Elsevier(Electronic publ) www.elsevier.com/wps/find/ electronicproductdescription.cw-hom/718334/description#description

2009

 

 

پروژه هاي تحقيقاتي :

عنوان پروژه

محل انجام

تاريخ

از

تا

تحليل اثريخبندان برکشت گندم و برآورد وقوع آن در استان كُردستان

كردستان

1386

1387

تحليل آنومالي حرارتي سطح زمين و شناسايي منابع آب گرم استان كردستان

كردستان

1387

1388

شناسايي و اكتشاف غار توژل با نگرش  ژئومورفولوژي و ژئوتوريسم

آذربايجان غربي

1387

1388

 

 

 

 

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :

رديف

عنوان

1

مباحث جغرافياي طبيعي

2

ژئومورفولوژي(كارست- ناپايداري دامنه اي)

3

زاگرس شناسی

 

 

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي ملي و بين المللي :

 

رديف

عنوان مقاله

عنوان و محل ارائه

تاريخ

1

بازتاب نقش عوامل اكولوژيك در زندگي و سكونتگاههاي انساني زاگرس

اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي سنتي زاگرس- دانشگاه كردستان- سنندج- ايران

11 تا13 ارديبهشت 1387

2

بررسي فاكتورهاي مؤثر در مكان يابي ايستگاه هاي امداد و نجات جاده سقز- سنندج با استفاده از مدل تركيب خطي وزين(WLC ) (مشترك: شهابي- خضري- نيري)

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت بحران و پدافند غير عامل در پايداري ملي- تهران- ايران

12-11/12/1387

3

بررسي تطابق نقشه هاي توپوگرافي بخش جنوبي حوضة زاب با پديده هاي مكاني(مشترك: خضري- طالب پور)

اولين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان- دانشگاه كردستان سنندج - ايران

13/12/85لغايت16/12/85

4

برآورد توليد رسوب در درياچه سدها بااستفادهازGISو RS مطالعه موردي:درياچه سد مهاباد(مشترك: خضري- طالب پور)

اولين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان -دانشگاه كردستان سنندج - ايران

13/12/85لغايت16/12/85

5

گذري بر جغرافياي موكريان در قرن سيزدهم هجري قمري (دورة عزيزخان موكري)

اولين همايش عزيز خان مكري- دانشگاه پيام نور سردشت- سردشت – ايران

6 ارديبهشت ماه 1386

6

سردشت قرباني جنايت عليه بشريت

بررسي حقوقي منع سلاح هاي كشتارجمعي- دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تربيت مدرس-تهران-ايران

6 تير1386

7

نقدي بر مكان يابي رصد آخرين خورشيدگرفتگي قرن بيستم در كردستان و ايران

دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي(غرب كشور) - دانشگاه كردستان- سنندج - ايران

13/12/86لغايت14/12/86

8

بررسي توان هاي محيطي و جغرافيايي كردستان موكريان

دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي(غرب كشور) - دانشگاه كردستان- سنندج - ايران

13/12/86لغايت14/12/86

9

ارتباط لكه هاي خورشيدي با بارش استان كردستان(مشترك: قليزاده- خضري)

دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي(غرب كشور) - دانشگاه كردستان- سنندج - ايران

13/12/86لغايت14/12/86

10

بمباران شيميايي سردشت- جغرافيا و مديريت بحران

اولين همايش علمي پژوهشي پدافند غير عامل – وزارت علوم- دانشگاه تهران- تهران- ايران-

22و23/4/1387

11

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند 6 سنجندهTM,ETM+ (مشترك: خضري- ملكي)

سومين همايش منظقه ای يافته هاي پژوهشی كشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه كردستان سنندج - ايران

15و14/12/1387

12

اکتشاف و شناسایی اشکال کارستی با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم-  مطالعه موردی:آون های آسو،آکو و سعید( مشترك: خضري- كاك درويشي)

سومين همايش منظقه ای يافته هاي پژوهشی كشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه كردستان سنندج - ايران

15و14/12/1387

13

بررسي نقش آن سوي سرد بر خشكسالي ايران(مشترك: قليزاده- خضري)

سومين همايش منظقه ای يافته هاي پژوهشی كشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) 15و14/12/87- دانشگاه كردستان سنندج - ايران

15و14/12/1387

14

بررسي نقش آن سوي گرم بر بارش ايران(مشترك: قليزاده- خضري)

سومين همايش منظقه ای يافته هاي پوهشی كشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) -دانشگاه كردستان سنندج - ايران

15و14/12/1387

15

بازتاب محيط در زندگي انساني هنرمندان

سومين همايش كُردستان شناسي- دانشگاه كردستان سنندج - ايران

15و16مهر 1377

16

Cave'Tuzhal'discovery from geomorphological and geo-tourism aspect

7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG) 6 - 11 July, 2009

 

6 - 11 July, 2009

17

A landslide susceptibility using the Analytical Hierarchy Process method in the Zab basin, northwest of Iran

 

First international conference of soil and roots engineering relationship (LANDCON1005)

Ardebil Province, Iran

 

24-26 May 2010

18

Cave of  “Tuzhal” discovery from geomorphological aspect

 

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey

June 2-5, 2010

19

landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran

 

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey

June 2-5, 2010

20

Natural constraints of the development of the city of Sanandaj

 

GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya, Turkey

June 2-5, 2010

21

آسيب شناسي توسعة شهر سنندج با تأکید بر ویژگی های توپوگرافی و زمین شناسی

 

دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري- مشهد- ايران

29 و 30/2/1389

22

آسیب شناسی جغرافيايي بحران شهری - مطالعه موردی:بمباران شيميايي سردشت

 

دومين همايش علمي پژوهشي پدافند غير عامل – وزارت علوم- دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران- ايران-

12و13/10/1388

23

بررسي فرسايش پذيري بر مبناي ويژگي هاي ذاتي سنگ (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حسين آباد)

چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب- دانشگاه تربیت مدرس- نور

20/11/1388

24

بررسي نقش عمل انحلال  و ليتولوژي كارستي در ژنز غار اكتشافي توژل  در شهرستان سردشت

 

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران- سنندج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

28و29/7/1389

25

كاربرد تصاویر ماهواره اي در شناسايي چشمه هاي آب

مطالعه موردي: استان کردستان

 

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران- سنندج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

28و29/7/1389

 

جوايز علمي كسب شده :

 

رديف

عنوان جايزه

نام موسسه

كشور

سال دريافت

1

رتبه اول قبولي در آزمون پذيرش دكتري ژئومورفولوژي

معاونت تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز

ايران

1380

2

رتبه اول قبولي در آزمون جامع دكتري ژئومورفولوژي

معاونت تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز

ايران

1380

3

رتبه دوم  كشوري کتاب، به خاطر نگارش کتاب جغرافياي طبيعي كُردستان موکريان

وزير آموزش و پرورش

ايران

1379

4

تاليف کتاب جغرافياي استان كُردستان

مديركل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب

ايران

1380

5

پژوهشگر برتر  گروه جغرافياي طبيعي

معاونت پژوهشي دانشگاه كردستانناتنن

ايران

1387

6

پژوهشگر برتر  دانشكده منابع طبيعي

معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان

ايران

1388

 

عضويت در مجامع علمي :

 

نام مجمع

موقعيت

نام كشور

سال

انجمن  ژئومورفولوژي ايران

عضو

ايران

1388

انجمن ژئوپلتيك ايران

عضو

ايران

1388

انجمن علمي، آموزشي جغرافيا (كُردستان)

عضو علي البدل

ايران

1381

 

ميزان تسلط به زبان :

 

زبان

ميزان تسلط

نوشتن

خواندن

مكالمه

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

انگليسي

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

كردي(سوراني)

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

فارسي

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

فعالیت های جنبی علمی:

ردیف

عنوان فعالیت

مورد

مکان

تاریخ

1

عضو کمیته برگزاری همایش منطقه ای

دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور)

سنندج- دانشگاه کردستان

1386

2

ارزیابی مقالات علمی همایش

سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور)

سنندج- دانشگاه کردستان

1387

3

ارائه مقاله علمی (سخنراني)- شناسايي و اكتشاف غار توژل

 

هفته پژوهش دانشگاه کردستان

سنندج- دانشگاه کردستان

18/9/1387

4

ارائه مقاله علمی (سخنراني)- بمباران شيميايي سردشت از نگاه دوربين

هفته پژوهش دانشگاه کردستان

سنندج- دانشگاه کردستان

18/9/1388

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور:

ردیف

نوع اختراع يا اکتشاف

محل اختراع يا اکتشاف

تاریخ ثبت

1

كشف غار توژل

منطقه سردشت

بر اساس شماره 3/1540/1435 مورخ 30/2/1387 و سخنرانی ارائه کشف در دومین سمپوزیم بین المللی جغرافی در تاریخ 2تا 5 ژوئن 2010 در کمر-آنتالیا- ترکیه

 

 

 


V3.9.8.21