دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

جلال خورشیدی
جلال خورشیدی -
گروه علوم باغبانی استادیار
-
- -
یونس خوشخو
یونس خوشخو -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
y.khoshkho [at] uok.ac.ir
- -
مسعود داوری
مسعود داوری -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
davari_ma [at] yahoo.com
- -
حسین درویشی
حسین درویشی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
hosaindarvishi [at] gmail.com
- -
محمد رزم کبیر
محمد رزم کبیر -
گروه علوم دامی استادیار
m.razmkabir [at] uok.ac.ir
- 33627723-6
جلال رستم زاده
جلال رستم زاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استادیار
J.Rostamzadeh [at] uok.ac.ir
- -
امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر گروه
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir
- -
سمیرا زارعی
سمیرا زارعی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
s.zareei [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/szareei
- -
یوسف سهرابی
یوسف سهرابی مدیر گروه زارعت و اصلاح نباتان
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
y.sohrabi [at] uok.ac.ir
- -
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده معاونت امور آموزشی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir
- 087-33660065
...54321