دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده هنر و معماری

کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست ریاست دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
بختیار بهرامی
بختیار بهرامی -
گروه معماری استادیار
b.bahrami [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 121 33664600-5 (داخلی 4371)
کیومرث حبیبی
کیومرث حبیبی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
habibi_ki [at] yahoo.co.uk
دانشکده هنر و معماری- اتاق 122 087-33664600 (داخلی 4367)
جواد ده ده جانی
جواد ده ده جانی -
گروه گرافیک مربی
j.dadejani [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 114 33664600-10 (داخلی 4361)
محمد بشیر رباطی
محمد بشیر رباطی -
گروه شهرسازی مربی
brobati [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 113 33664600-10 (داخلی 4362)
سارا سلیمانی
سارا سلیمانی -
گروه معماری استادیار
s_soleimani [at] iust.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 33664600-5 (داخلی 4366)
کژوان ضیاءالدینی
کژوان ضیاءالدینی -
گروه موسیقی مربی
kajwan [at] gmail.com
دانشکده‌ی هنر و معماری، اتاق 115 33664600-10 (داخلی 4360)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده مدیر گروه شهرسازی و معاونت پژوهشی دانشکده
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)
صلاح الدین مولانایی
صلاح الدین مولانایی -
گروه معماری استادیار
drmolanai [at] iust.ac.ir
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 087-33664600 (داخلی 4366)
محمد میرزایی
محمد میرزایی -
گروه موسیقی مربی
m.mirzaee [at] art.uok.ac.ir
دانشکده‌ی هنر و معماری، اتاق 118 33664600-10 (داخلی 4359)
...21