دسترسی سریع
فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب رئیس دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
fardin.tab [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
فاطمه دانشفر
فاطمه دانشفر -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات مربی
f.daneshfar [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 203 -
صادق سلیمانی
صادق سلیمانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
S.Sulaimany[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/sulaimany
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 -
علیرضا عبداله پوری
علیرضا عبداله پوری مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
abdollahpouri [at] gmail.com http://eng.uok.ac.ir/abdollahpouri
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 214 (3339) داخلی
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s[dot]azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 -
پرهام مرادی دولت آبادی
پرهام مرادی دولت آبادی مدیر مرکز آموزش‌های مجازی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
p.moradi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/moradi
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 213 -