دسترسی سریع

کارکنان دانشکده مهندسی

سمیه امانی کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر و مسئول سایت گروه
- 087-33667305
بهمن باغبانی مسئول کارپردازی
- 33662890
رضا بهرام ولدی کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
- 087-33664488
محمد علی ثروتیاری کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکده
- -
داود رفیعی کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران
- داخلی 2391
علی روحی مدیر امور عمومی
- 087-33662890
بختیار سبحانی کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
- داخلی 3390
اکرم صالحی مسئول دفتر رییس دانشکده مهندسی
- 33660073
لیلا صدقیانی کارشناس گروه‌های آموزشی
- 33665060
لیندا قادری کارشناس امور آموزشی (تحصیلات تکمیلی)
- 087-33625252
...21