دسترسی سریع

مسئولین دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ناصر یوسفی
ناصر یوسفی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه مشاوره دانشیار
n.yoosefi [at] uok.ac.ir
- -
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08716664364
کیوان بلند همتان
کیوان بلند همتان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم تربیتی استادیار
k.bolandhematan [at] gmail.com
- -
رؤسای پیشین
نام و نام‌خانوادگی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی دانشیار 1394 1395
دکتر ناصر شیربگی دانشیار 1391 1394
دکتر تیمور مالمیر دانشیار 1389 1391
دکتر محمدعلی کیانی استادیار 1385 1389
دکتر محسن پیشوایی استادیار 1383 1385
دکتر فخرالدین معروفی استادیار 1381 1383
دکتر نعمت‌الله عزیزی استادیار 1379 1381
دکتر اسعد شیخ احمدی استادیار 1377 1378
دکتر پرویز امینی - 1370 1376