دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فرشاد احمدی -
- -
سرور الله دادی مسئول کارپردازی
- 087-33664600-10 (2325)
سعدی سبحانی مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده
- -
همایون سلیمانی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
سوسن شاکری رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
پرستو صداقت کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
sedaghat.parastoo131973 [at] yahoo.com -
جهانگیر عزیزی مسئول واحد فنآوری اطلاعات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
محمد فرید محمد زاده صادق کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی واجتماعی
- -
کورش محمدخانی مسئول کتابخانه ماموستا هه ژار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
k.mohamadkhani@uok.ac.ir 2287-2396
جمیله مرادیانی -
- -
...21