دسترسی سریع

مسئولین دانشکده منابع طبیعی

شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
لقمان قهرمانی
لقمان قهرمانی معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه جنگلداری استادیار
l.ghahramani [at] uok.ac.ir
- 087-33620551