دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی دانشیار
m.darand [at] uok.ac.ir
- -
مرضیه رئیسی ورزنه
مرضیه رئیسی ورزنه -
گروه محیط زیست استادیار
-
- -
وحید زادمجید
وحید زادمجید -
گروه شیلات استادیار
v.zadmajid [at] uok.ac.ir
- -
ممند سالاری
ممند سالاری -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
M.salari [at] uok.ac.ir
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3225)
بابک سوری
بابک سوری -
گروه محیط زیست دانشیار
bsouri [at] uok.ac.ir
- -
زاهد شاکری
زاهد شاکری -
گروه جنگلداری استادیار
shakeri.zahed [at] gmail.com
- -
نقی شعبانیان
نقی شعبانیان -
گروه جنگلداری دانشیار
N.shabanian [at] uok.ac.ir
- -
هیمن شهابی
هیمن شهابی -
گروه ژئومورفولوژی استادیار
h.shahabi [at] uok.ac.ir https://www.researchgate.net/profile/Himan_Shahabi2
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3232)
هدایت اله غضنفری
هدایت اله غضنفری -
گروه جنگلداری دانشیار
hedayat [at] uok.ac.ir
- -
هانیه غفاری
هانیه غفاری -
گروه محیط زیست استادیار
h.ghaffari [at] uok.ac.ir
- 3309
...4321