دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

فرزاد غیاثی
فرزاد غیاثی -
گروه شیلات استادیار
f.ghiasi@uok.ac.ir
- -
فرشید قربانی
فرشید قربانی مدیر گروه
گروه محیط زیست استادیار
farshidghorbani59 [at] yahoo.com
- -
محمد حسین قلی زاده
محمد حسین قلی زاده -
گروه آب و هواشناسی استادیار
m.gholizadeh [at] uok.ac.ir
- -
بهرام قلی نژاد بداغ
بهرام قلی نژاد بداغ -
گروه مرتع و آبخیزداری مربی
-
- -
لقمان قهرمانی
لقمان قهرمانی -
گروه جنگلداری دانشیار
l.ghahramani [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
بختیار محمدی
بختیار محمدی مدیر گروه آب و هواشناسی
گروه آب و هواشناسی استادیار
b.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -
حبیب الله محمدی
حبیب الله محمدی -
گروه شیلات استادیار
ha.mohammadi@uok.ac.ir
- -
کیومرث محمدی سمانی
کیومرث محمدی سمانی مدیر گروه جنگلداری
گروه جنگلداری استادیار
forester28 [at] yahoo.com
- -
هادی نیری
هادی نیری مدیر گروه
گروه ژئومورفولوژی استادیار
nayyerihadi [at] yahoo.com
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی 08733664600-9(داخلی: 3226)
احمد ولی پور
احمد ولی پور -
گروه جنگلداری استادیار
ahmadvalipour [at] uok.ac.ir
- -
...4321