دسترسی سریع

مسئولین دانشکده کشاورزی

اسعد وزیری
اسعد وزیری رئیس دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استادیار
a.vaziry [at] uok.ac.ir
- 087-33620552
ناصر قادری
ناصر قادری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه علوم باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
جلال رستم زاده
جلال رستم زاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استادیار
J.Rostamzadeh [at] uok.ac.ir
- -
روسای پیشین
  • مهندس حسن طلب علی
  • مهندس بهروز حریقی
  • دکتر صابر شاهویی
  • دکتر نقی شعبانیان
  • دکتر عادل سی و سه مرده
  • دکتر بابک سوری
  • دکتر بهروز حریقی
  • دکتر بهمن بهرام نژاد