دسترسی سریع

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی


 
 
 
مدیر گروه:
هیمن نوربخش
هیمن نوربخش -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
h[dot]nourbakhsh[at]uok.ac.ir
- -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی