دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی
تیمور جوادی -
گروه علوم باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3249)
محمود حاجی رحیمی
محمود حاجی رحیمی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
mhajirahimi [at] uok.ac.ir
- -
محمد حاجی زاده
محمد حاجی زاده مدیر گروه گیاه پزشکی
گروه گیاه پزشکی استادیار
m.hajizadeh [at] uok.ac.ir
- -
بهروز حریقی
بهروز حریقی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
b.harighi [at] uok.ac.ir
- -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی مدیر مزرعه دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
f.hosseinpanahi [at] agri.uok.ac.ir
- -
سید محمدطاهر حسینی
سید محمدطاهر حسینی -
گروه علوم و مهندسی خاک مربی
t.hossaini [at] uok.ac.ir
- -
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
g.heidari [at] uok.ac.ir
- -
شیوا خالص رو
شیوا خالص رو -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
sh.khalesro [at] uok.ac.ir
- -
ناصر خالق پناه
ناصر خالق پناه -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
-
- -
جلال خدائی
جلال خدائی رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
j.khodaei [at] uok.ac.ir
- -
...54321