دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

پیام خسروی نیا
پیام خسروی نیا -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
-
- -
جلال خورشیدی
جلال خورشیدی -
گروه علوم باغبانی استادیار
-
- -
یونس خوشخو
یونس خوشخو -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
y.khoshkho [at] uok.ac.ir
- -
مسعود داوری
مسعود داوری -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
davari_ma [at] yahoo.com
- -
حسین درویشی
حسین درویشی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
hosaindarvishi [at] gmail.com
- -
محمد رزم کبیر
محمد رزم کبیر -
گروه علوم دامی استادیار
m.razmkabir [at] uok.ac.ir
- 33627723-6
جلال رستم زاده
جلال رستم زاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استادیار
J.Rostamzadeh [at] uok.ac.ir
- -
امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر گروه
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir
- -
سمیرا زارعی
سمیرا زارعی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
s.zareei [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/szareei
- -
پیمان سلامی
پیمان سلامی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
-
- -
...54321