دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

یوسف سهرابی
یوسف سهرابی مدیر گروه زارعت و اصلاح نباتان
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
y.sohrabi [at] uok.ac.ir
- -
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده معاونت امور آموزشی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir
- 087-33660065
زاهد شریفی
زاهد شریفی مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
-
- -
اردشیر شیخ احمدی
اردشیر شیخ احمدی -
گروه علوم دامی استادیار
a.sheikhahmadi [at] gmail.com
- -
امین صادقی
امین صادقی رئیس پردیس دانشگاه کردستان
گروه گیاه پزشکی استادیار
a.sadeghi [at] uok.ac.ir
- -
قربانعلی صادقی
قربانعلی صادقی -
گروه علوم دامی دانشیار
gsadeghi [at] uok.ac.ir
- -
هادی صمیمی اخیجهانی
هادی صمیمی اخیجهانی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
hsamimia [at] gmail.com
- -
ایرج طهماسبی
ایرج طهماسبی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
irajtahmasebi [at] yahoo.com
- -
جعفر عبدالله زاده
جعفر عبدالله زاده -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
J.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/jabdollahzadeh
- 087-33620552
عبدالباسط عزیزی
عبدالباسط عزیزی -
گروه گیاه پزشکی استادیار
-
- -
...65432