دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

عثمان عزیزی
عثمان عزیزی معاونت امور دانشجویی
گروه علوم دامی دانشیار
o.azizi [at] uok.ac.ir
- -
حامد غباری
حامد غباری -
گروه گیاه پزشکی استادیار
h.ghobari [at] uok.ac.ir
- -
پرویز فتحی
پرویز فتحی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
p.fathi [at] uok.ac.ir
- -
امجد فرزین پور
امجد فرزین پور -
گروه علوم دامی استادیار
amjadfarzinpour [at] uok.ac.ir
- -
عباس فرشاد
عباس فرشاد -
گروه علوم دامی دانشیار
afarshad [at] uok.ac.ir
- 33627723-6
حامد قادرزاده
حامد قادرزاده مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
hamedar2002 [at] uok.ac.ir
- -
ناصر قادری
ناصر قادری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی، رئیس واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی
گروه علوم باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
هیوا گل‌پیرا
هیوا گل‌پیرا -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
H.golpira [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/golpira
- -
محمد مجدی
محمد مجدی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
m.majdi [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/mmajdi
- -
اسعد محمد امینی
اسعد محمد امینی سرپرست گروه صنایع غذایی
گروه علوم باغبانی استادیار
-
- -
...76543