دسترسی سریع

برنامه امتحانات

کارشناسی
شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7024003_01 شیمی آلی مهندسی شیمی مظفری رویا 1399/04/28 14:00-16:00 دریافت
7024014_01 موازنه انرژی و مواد رحمانی چیانه فرهاد 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7024016_01 ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 رستگار سید امید 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7024022_01 انتقال حرارت 2 خامفروش مهرداد 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7024024_01 انتقال جرم اکبری سنه روجیار 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7024025_01 عملیات واحد 1 اخلاقیان طاب فرانک 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7024032_01 سینتیک وطرح راکتور رحمانی چیانه فرهاد 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7024040_01 فرایندهای پتروشیمی حسینی سوران 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
7024048_01 ایمنی در صنایع شیمیایی رحیمی سرابشهرک گلاویژ 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7024050_01 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی بیگ زاده رضا 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
7024105_01 مقدمه ای بر علوم زیستی بختیاری سارا 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7024107_01 مقدمات مهندسی نفت بختیاری سارا 1399/04/21 14:00-16:00 دریافت
7024108_01 خوردگی رستگار سید امید 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7024152_01 اقتصاد و طرح مهندسی رحمانی چیانه فرهاد 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7024021_01 طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج 394081 رستگار سید امید 1399/05/01 08:00-10:30 دریافت
7024064_01 سینتیک وطرح راکتور پیشرفته 394082 رحمانی چیانه فرهاد 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7024066_01 مکانیک سیالات پیشرفته 300668 خامفروش مهرداد 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7024122_01 کاتالیست های غیر همگن 396015 اکبری سنه روجیار 1399/05/01 08:00-10:30 دریافت
7024124_01 طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال 300492 اخلاقیان طاب فرانک 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7024125_01 دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) 395018 بیگ زاده رضا 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت