دسترسی سریع

برنامه امتحانات

کارشناسی
شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7014016_01 اقتصاد مهندسی خالقی امیر 1399/04/28 08:00-10:30 دریافت
7014047_01 تحلیل سازه ها 1 کرمی کاوه 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7014048_01 تحلیل سازه ها 2 کرمی کاوه 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7014051_01 سازه های بتن آرمه 2 دباغ هوشنگ 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7014053_01 سازه های فولادی 1 مام عزیزی آرمان 1399/04/16 10:30-13:00 دریافت
7014054_01 سازه های فولادی 2 خلیقی مسعود 1399/05/01 08:00-10:30 دریافت
7014056_01 زمین شناسی مهندسی کرمی جلال 1399/04/21 08:00-10:30 دریافت
7014057_01 مکانیک خاک نوبخت وکیلی کامران 1399/04/21 14:00-16:00 دریافت
7014062_01 هیدرولیک بهرامی جمیل 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
7014065_01 روش های اجرایی ساختمان خلیقی مسعود 1399/04/09 08:00-10:30 دریافت
7014068_01 روسازی راه فاروقی فرزین 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7014069_01 مهندسی ترابری فاروقی فرزین 1399/04/16 08:00-10:30 دریافت
7014070_01 متره و برآورد پروژه احمدی سامان 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7014070_02 متره و برآورد پروژه احمدی سامان 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7014075_01 مقاومت مصالح2 سنگین آبادی خالد 1399/04/25 08:00-10:30 دریافت
7014078_01 مهندسی آب و فاضلاب ایثاری محسن 1399/04/11 14:00-16:00 دریافت
7014080_01 بناهای آبی اساتید گروه آموزشی 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7014080_02 بناهای آبی ایثاری محسن 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7014084_01 تاسیسات مکانیکی وبرقی ثروتیاری محمدعلی 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7014088_01 آبهای زیر زمینی اساتید گروه آموزشی 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
7014088_02 آبهای زیر زمینی ایثاری محسن 1399/04/30 08:00-10:30 دریافت
7014140_01 راه آهن امیری حسینی حمیدرضا 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7014147_01 طراحی معماری و شهرسازی حیدری شیما 1399/04/16 10:30-13:00 دریافت
7014147_02 طراحی معماری و شهرسازی حیدری شیما 1399/04/16 10:30-13:00 دریافت
7014149_01 تکنولوژی بتن سنگین آبادی خالد 1399/04/11 10:30-13:00 دریافت
7014199_01 اصول مهندسی زلزله و باد یزدانی آزاد 1399/04/11 08:00-10:30 دریافت
7014200_01 نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها سنگین آبادی خالد 1399/04/25 14:00-16:00 دریافت
7014321_01 کارآفرینی و اشتغال زایی بهرامی جمیل 1399/04/14 08:00-10:30 دریافت
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7014104_02 روش اجزاء محدود 300662 دباغ هوشنگ 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7014131_01 دینامیک خاک 300812 نوبخت وکیلی کامران 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت
7014134_01 ارتعاشات تصادفی 300571 یزدانی آزاد 1399/04/18 08:00-10:30 دریافت
7014143_01 هیدرولیک پیشرفته 300502 بهرامی جمیل 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7014167_01 هیدرو انفورماتیک 390043 احمدی سلمان 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7014221_01 آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 300638 خلیقی مسعود 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7014223_01 تکنولوژی عالی بتن 300662 دباغ هوشنگ 1399/04/07 08:00-10:30 دریافت
7014241_01 سمینار و روش تحقیق 300499 فاروقی فرزین     دریافت
7014241_02 سمینار و روش تحقیق 390043 احمدی سلمان     دریافت
7014241_03 سمینار و روش تحقیق 395117 مام عزیزی آرمان     دریافت
7014261_01 کنترل لرزه ای سازه ها 391098 کرمی کاوه 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7014261_02 کنترل لرزه ای سازه ها 391098 کرمی کاوه 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7014265_01 تحلیل خطر زلزله(3 واحد) 300571 یزدانی آزاد 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7014270_01 تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب (یک) 300499 فاروقی فرزین 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7014284_01 مدیریت سیلاب و خشکسالی 300502 بهرامی جمیل 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
7014290_01 فتوگرامتری فضائی 390043 احمدی سلمان 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7014303_01 سنجش از دور مایکروویو 390043 احمدی سلمان 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7014305_01 طیف سنجی و پردازش داده های ابر طیفی 396109 غلام نیا مهدی 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت