دسترسی سریع

برنامه امتحانات

شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی 
7016005_01 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خسروآبادی فریبا 1399/05/01 08:00-10:30 دانلود
 01-7098019 معماری کامپیوتر علیرضا عبداله پوری1399/04/0910:30-13:00 دانلود
7016006_01 سیگنال ها و سیستم ها نادری مبین 1399/04/23 10:30-13:00  دانلود
7016010_01 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی سلیمانی صادق 1399/04/21 08:00-10:30  دانلود
7016030_01 طراحی کامپیوتری دیجیتال فتحی پرستو 1399/04/25 08:00-10:30   دانلود
7016037_01 مهندسی نرم افزار سلیمانی صادق 1399/04/30 08:00-10:30   دانلود
7016038_01 پیاده سازی سیستمهای پایگاه داده قادر زاده عبدالباقی 1399/04/11 10:30-13:00   دانلود
7016040_01 مباحث ویژه 2 مرادی دولت آبادی پرهام 1399/04/28 10:30-13:00   دانلود
7016044_01 مبانی داده کاوی پیرمحمدیانی روجیار 1399/04/14 10:30-13:00   دانلود
7016044_02 مبانی داده کاوی پیرمحمدیانی روجیار 1399/04/14 10:30-13:00   دانلود
7016045_01 بازیابی اطلاعات و جستجوی وب پیرمحمدیانی روجیار 1399/04/07 08:00-10:30   دانلود
7016068_01 کارگاه تولید نرم افزار 2 کاسب سارو       دانلود
7016068_02 کارگاه تولید نرم افزار 2 کاسب سارو       دانلود
7016070_01 کارگاه مباحث بازار در امنیت اطلاعات حقیقیان مسلم       دانلود
7016070_02 کارگاه مباحث بازار در امنیت اطلاعات حقیقیان مسلم       دانلود
7022011_01 ریاضیات گسسته محمدی مجد شهناز 1399/04/14 10:30-13:00   دانلود
7022011_02 ریاضیات گسسته محمدی مجد شهناز 1399/04/14 10:30-13:00   دانلود
7022012_01 ساختمان داده ها گلباغی هادی 1399/04/18 10:30-13:00   دانلود
7022015_01 برنامه سازی پیشرفته حبیبی تجره ژینا 1399/04/21 08:00-10:30   دانلود
7022015_02 برنامه سازی پیشرفته قادری کیوان 1399/04/21 08:00-10:30   دانلود
7022017_01 نظریه زبانها و ماشینها فتحی پرستو 1399/04/14 08:00-10:30   دانلود
7022017_03 نظریه زبانها و ماشینها فتحی پرستو 1399/04/14 08:00-10:30   دانلود
7022019_01 طراحی الگوریتم ها خرمیان آمانج 1399/04/28 08:00-10:30   دانلود
7022019_02 طراحی الگوریتم ها عزیزی سعدون 1399/04/28 08:00-10:30   دانلود
7022029_01 آز پایگاه داده ها نویدی پیمان       دانلود
7022029_02 آز پایگاه داده ها نویدی پیمان       دانلود
7022032_01 آز سیستم عامل خسروآبادی فریبا       دانلود
7022032_02 آز سیستم عامل خسروآبادی فریبا       دانلود
7022032_03 آز سیستم عامل حبیبی تجره ژینا       دانلود
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7016054_01 سیستم های توزیع شده 300111 خرمیان آمانج 1399/04/23 08:00-10:30 دریافت
7016060_01 الگوریتم های بیوانفورماتیک 300133 سلیمانی صادق 1399/04/18 10:30-13:00 دریافت
7016061_01 الگوریتم بهینه سازی ترکیبیاتی 395019 عزیزی سعدون 1399/04/09 08:00-10:30 دریافت
7016066_01 شبکه های پیچیده پویا 300549 عبداله پوری علیرضا 1399/04/11 08:00-10:30 دریافت
7022039_01 شناسائی الگو 300666 اخلاقیان طاب فردین 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7022039_02 شناسائی الگو 300666 اخلاقیان طاب فردین 1399/04/25 10:30-13:00 دریافت
7022087_01 یادگیری ماشین 300168 مرادی دولت آبادی پرهام 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7022087_02 یادگیری ماشین 300863 پیرمحمدیانی روجیار 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7022117_01 تصمیم گیری، استراتژی و مسیریابی در بازی ها 300111 خرمیان آمانج 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7022131_01 داده کاوی پیشرفته 300863 پیرمحمدیانی روجیار 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7022141_01 بینائی کامپیوتر 300666 اخلاقیان طاب فردین 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت
7022141_02 بینائی کامپیوتر 300666 اخلاقیان طاب فردین 1399/04/30 10:30-13:00 دریافت