دسترسی سریع

برنامه امتحانات

کارشناسی
شماره و گروه درس نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7026004_01 مبانی مهندسی برق 2 مخدومی حسین 1399/04/18 10:30-13:00 دانلود
7026008_01 دینامیک احمدی بهمن 1399/04/14 10:30-13:00 دانلود
7026008_02 دینامیک مشیرپناهی عبدالله 1399/04/14 10:30-13:00 دانلود
7026010_01 علم مواد حسنی آرمان 1399/04/21 10:30-13:00 دانلود
7026012_01 ترمودینامیک 2 ادهمی هژبر 1399/04/23 08:00-10:30 دانلود
7026017_01 طراحی اجزاء 1 مینایی کاوه 1399/04/30 08:00-10:30 دانلود
7026018_01 طراحی اجزاء 2 محمدی سیروان 1399/04/21 08:00-10:30 دانلود
7026019_01 مقاومت مصالح 2 حبیبی نبرد 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7026019_02 مقاومت مصالح 2 مینایی کاوه 1399/04/11 10:30-13:00 دانلود
7026022_01 دینامیک ماشین فرهادی سیروان 1399/04/28 08:00-10:30دانلود
7026023_01 ارتعاشات مکانیکی احمدی بهمن 1399/04/07 10:30-13:00 دانلود
7026025_01 کنترل اتوماتیک فرهادی سیروان 1399/05/01 10:30-13:00 دانلود
7026026_01 روشهای تولید و کارگاه حسنی آرمان 1399/04/14 08:00-10:30 دانلود
7026027_01 زبان تخصصی ابراهیمی مسعود 1399/04/09 10:30-13:00 دانلود
7026036_01 مواد مرکب(کامپوزیتها) محمدی سیروان 1399/04/28 10:30-13:00 دانلود
7026039_01 نقشه کشی صنعتی 2 احمدی امجد 1399/04/14 08:00-10:30 دانلود
7026039_03 نقشه کشی صنعتی 2 نقالی بصیر 1399/04/14 08:00-10:30 دانلود
7026124_01 مقدمه ای بر سیالات محاسباتی لهونیان منصور 1399/04/07 08:00-10:30 دانلود
7026159_01 انتفال حرارت 2 صادقی آرمان 1399/04/28 10:30-13:00دانلود
تحصیلات تکمیلی
کد درس نام درس شماره استاد نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان فایل الحاقی
7026001_01 مکانیک شکست 1 390036 حبیبی نبرد 1399/05/01 10:30-13:00 دریافت
7026009_01 جریان های دو فاز 300115 ابراهیمی مسعود 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7026071_01 ریاضیات پیشرفته1 393039 صادقی آرمان 1399/04/28 10:30-13:00 دریافت
7026080_01 مواد مرکب(کامپوزیتها) 394057 محمدی سیروان 1399/04/09 10:30-13:00 دریافت
7026114_01 مباحث منتخب در طراحی کاربردی 300531 حسنی آرمان 1399/04/14 10:30-13:00 دریافت
7026136_01 دینامیک سیالات محاسباتی 300634 لهونیان منصور 1399/04/07 10:30-13:00 دریافت
7026137_01 کاربرد انرژی خورشیدی در ایران 390133 دقیق روناک 1399/04/21 10:30-13:00 دریافت
7026155_01 دینامیک پیشرفته 300041 فرهادی سیروان 1399/04/23 10:30-13:00 دریافت