دسترسی سریع
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir
- 08733664364
بختیار جواهری
بختیار جواهری مدیر گروه علوم اقتصادی
گروه علوم اقتصادی استادیار
b.javaheri [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اتاق 217 2269
فاتح حبیبی
فاتح حبیبی -
گروه علوم اقتصادی استادیار
f.habibi [at] uok.ac.ir
- (2312) داخلی
علی فقه مجیدی
علی فقه مجیدی -
گروه علوم اقتصادی دانشیار
a.f.majidi [at] gmail.com
- -
سامان قادری
سامان قادری -
گروه علوم اقتصادی استادیار
s.ghaderi [at] uok.ac.ir
- -
احمد محمدی
احمد محمدی -
گروه علوم اقتصادی استادیار
-
- -