دسترسی سریع
سیدجمال بارخدا
سیدجمال بارخدا -
گروه علوم تربیتی استادیار
-
- -
کیوان بلندهمتان
کیوان بلندهمتان -
گروه علوم تربیتی استادیار
k.bolandhematan [at] gmail.com
- -
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی -
گروه علوم تربیتی استادیار
smahdihosseni [at] gmail.com
- 087-33622701
محمد امجد زبردست
محمد امجد زبردست -
گروه علوم تربیتی استادیار
mazabardast [at] yahoo.com
- -
جمال سلیمی
جمال سلیمی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
گروه علوم تربیتی دانشیار
j_salimi2003 [at] yahoo.com
- -
ناصر شیربگی
ناصر شیربگی مدیر گروه علوم تربیتی
گروه علوم تربیتی دانشیار
nshirbagi [at] uok.ac.ir
- -
مهدی صالحی
مهدی صالحی -
گروه علوم تربیتی استادیار
MehdiSalehi2020 [at] gmail.com
- -
نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزیزی -
گروه علوم تربیتی استاد
N.Azizi [at] uok.ac.ir
- -
خلیل غلامی
خلیل غلامی -
گروه علوم تربیتی دانشیار
khalil.gholami [at] gmail.com
- -