دسترسی سریع

مسئولین دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
-
- -
پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir
- -
سیروس امیری
سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com
- -