دسترسی سریع

مسئولین دانشکده زبان و ادبیات

پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی رئیس دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir
- -
حسن سرباز
حسن سرباز معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir
- -
سیروس امیری
سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com
- -