دسترسی سریع

گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده زبان و ادبیات / گروه‌های آموزشی / گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی

 

پس از پیوستن دانشسرای عالی سنندج به دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 55 - 56، گروه زبان و ادبیات انگلیسی تاسیس و همان سال در رشته دبیری زبان انگلیسی 30 نفر دانشجو پذیرفت. پس از اعلام عدم نیاز به دبیری زبان انگلیسی توسط آموزش و پرورش در سال 70 - 71، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در نوبت دوم نمود. در سال 1378 در نوبت روزانه هم برای رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشجو گرفت.

گروه هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی دانشجو می‌پذیرد.

فایل‌های مفید
چارت تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان