دسترسی سریع

کارمندان دانشکده زبان و ادبیات

سرور الله دادی -
- 2445
علی روحی مدیر امور عمومی
- -
احمد شهبازی مسئول آموزش دانشکده
- -
سولماز مرادی کارشناس
- 087-33629353
امید نی چی کارشناس گروه زبان
- -
صالح ویسی مسئول دبیرخانه
- 087-33664600-10 (2202)