دسترسی سریع

کارکنان دانشکده زبان و ادبیات

لیست کارکنان
سرور الله دادی مسئول آموزش مقطع تحصلیلات تکمیلی
- 2445
علی روحی مدیر امور عمومی
- -
سولماز مرادی مسئول آموزش مقطع کارشناسی
- 087-33629353
امید نی چی کارشناس گروه زبان
- -
صالح ویسی مسئول دبیرخانه
- 087-33664600-10 (2202)
هیرو یزدان­ پناه کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشکده زبان و ادبیات
H.yazdanpanah@uok.ac.ir -