دسترسی سریع
 
گروه آموزشی جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان کار خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته تکنولوژی جنگل و دو عضو هیأت علمی آغاز نمود. سپس در سال 1377 اولین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری،خود را پذیرفت. این گروه آموزشی بر اساس رسالت آموزشی و پژوهشی خود و به دنبال تکمیل کادر عضو هیأت علمی مورد نیاز خود و نیز تجهیز آزمایشگاه‌های خود، در سال 1385 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد نمود. در حال حاضر گروه آموزشی جنگلداری در مقطع کارشناسی رشته علوم مهندسی جنگل و مقاطع کارشناسی ارشد رشته‌های جنگلداری و جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشجو می‌پذیرد و طبق برنامه توسعه گروه در نظر دارد تا سال 1396 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری علوم جنگل و نیز مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی آگروفارستری با مشارکت دانشگاه اکسترامادورای کشوراسپانیا اقدام نماید. هم‌چنین با توجه به قرارداد همکاری فی مابین دانشگاه کردستان و آن دانشگاه در ارتباط با تبادل متقابل استاد و دانشجو، در دو گرایش (مدیریت جنگل و علوم زیستی جنگل)، دانشجوی دکتری پذیرش خواهد شد. در حال حاضر این گروه آموزشی با 9 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت، با پایه‌های علمی استادیار و دانشیار مشغول به انجام فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی است.
چارت رشته‌های گروه
چارت درسی کارشناسی جنگلداری
چارت درسی کارشناسی ارشد جنگل شناسی
چارت درسی کارشناسی ارشد جنگلداری