دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی

شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
پرویز کرمی
پرویز کرمی -
گروه مرتع و آبخیزداری استادیار
pkaram2002 [at] gmail.com
- -
 ...4321