دسترسی سریع

مسئولین دانشکده علوم پایه

کمال شانظری
کمال شانظری رئیس دانشکده علوم پایه
گروه ریاضی دانشیار
k.shanazari [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 625 33660075 (4233)
صابر ناصری
صابر ناصری معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
گروه ریاضی استادیار
s.naseri [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 633 (4239) داخلی
شهریار سلیمی
شهریار سلیمی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
گروه فیزیک دانشیار
shsalimi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
رؤسای گذشته
نام و نام‌خانوادگی از تاریخ تا تاریخ
دکتر کمال شانظری آبان 1393 ادامه دارد ...
دکتر روشن خوشنوازی مهر 1390 آبان 1393
دکتر فاروق نصیری مهر 1387 مرداد 1390
دکتر خالد سعیدی مهر 1384 مهر 1387
دکتر پرویز رشیدیان اردیبهشت 1383 مهر 1384
دکتر غلامرضا خیاطیان آذر 1379 اردیبهشت 1383
مهندس عبدالحسن بصیره دی 371 آذر 1379
دکتر مسعود معتمدی تیر 1370 دی 1371