دسترسی سریع
دروس دوره کارشناسی

دروس پایه

ریاضیات 1، فیزیک 1، شیمی عمومی، ریاضیات 2، فیزیک 2، آزمایشگاه شیمی عمومی، آزمایشگاه فیزیک 1، آزمایشگاه فیزیک 2، مبانی کامپیوتر

دروس اصلی

زمین شناسی فیزیکی، بلورشناسی هندسی، بلورشناسی نوری، زمین‌شناسی تاریخی، نقشه‌برداری ، کانی‌شناسی، رسوب‌شناسی، دیرینه‌شناسی 1، سنگ‌شناسی رسوبی، سنگ‌شناسی آذرین، دیرینه‌شناسی 2، چینه‌شناسی، ژئوشیمی، سنگ‌شناسی دگرگونی، زمین‌شناسی ساختمانی، فتوژئولوژی، ژئوفیزیک، زمین‌ساخت

دروس تخصصی

متون علمی زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، آبهای زیرزمینی، زمین‌شناسی مهندسی، پترولوژی، زمین‌شناسی نفت، زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی صحرایی

دروس اختیاری

آب‌شناسی، زمین‌شناسی زیرزمینی، سنجش از دور، تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی، آمار و احتمال، زمین‌شناسی زغالسنگها، مکانیک خاک، مکانیک سنگ، مینرالوگرافی، ژئوفیزیک کاربردی، زمین‌شناسی مهندسی کاربردی، زمین‌شناسی زیست محیطی، ژئومورفولوژی

دروس دوره کارشناسی ارشد ژئوشیمی

دروس اصلی

ژئوشیمی پیشرفته، ژئوشیمی رسوبی، ژئوشیمی آلی، هیدرو ژئوشیمی، ژئوشیمی سیالات، ژئوشیمی ایزوتوپی، ژئوشیمی زیست‌محیطی، ژئوشیمی اکتشافی، آنالیز دستگاهی

دروس اختیاری

زمین‌شناسی زیست محیطی، زمین آمار، کاربرد کامپیوتر، فیزیک و شیمی مواد زمین