دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دوشنبه، 7 مرداد 1398
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاه های مهندسی عمران دانشکده علوم پایه و فنی- مهندسی بیجار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد صلاحیت و تأمین کننده در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید با مراجعه به سایت ستاد ایران (www.setadiran.ir) بخش مناقصه در این مناقصه شرکت نمایند.

دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاه های مهندسی عمران دانشکده علوم پایه و فنی- مهندسی بیجار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد صلاحیت و تأمین کننده در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید با مراجعه به سایت ستاد ایران (www.setadiran.ir) بخش مناقصه در این مناقصه شرکت نمایند.

شماره مناقصه در سامانه ستاد 2098060022000007 ، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/05/06، مهلت دریافت اسناد تا ساعت 19.00 مورخ 98/05/14، مهلت ارائه پیشنهاد تا روز شنبه مورخ 98/05/26 ساعت 11.00 و زمان بازگشایی پیشنهادات همان روز ساعت 12 می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین برای ارائه قیمت جهت تامین تجهیزات هر آزمایشگاه 100.000.000 ریال و برای کل آزمایشگاه ها 500.000.000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه نقد به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده  دانشگاه کردستان می باشد.

 نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشترو ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی وقراردادها و پاسخگویی به شکایات تلفن 08733624023

لازم به بیان است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

 
پورتال اخبار