دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
روز کارگر
چهارشنبه، 10 اردیبهشت 1399
روز کارگر
روز کارگر بر تمام جامعه‌ی کارگری کشور به ویژه زحمتکشان عزیز در دانشگاه کردستان گرامی باد
کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است.
امام علی (ع)
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است.
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد.
 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار