دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - مهران غلامی - تاریخ: 1399/02/18
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1399
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - مهران غلامی - تاریخ: 1399/02/18
ارزیابی پتانسیل کودی پسماند کشتارگاه شهر سنندج
نام و نام خانوادگی دانشجو: مهران غلامی
 
استاد راهنما: دکتر زاهد شریفی
 
عنوان پایان نامه:  ارزیابی پتانسیل کودی پسماند کشتارگاه شهر سنندج
 
زمان ارائه: 1399/02/18 ساعت: 13-11
 
مکان ارئه : سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان به آدرس لینک: http://vc5.uok.ac.ir/r8f2lxu2glq 
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار