دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1399
پنجشنبه، 5 تیر 1399
برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1399
برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1399 (امتحانات در سامانه مجازی دانشگاه) فایل آن در بخش معاونت آموزشی دانشکده در قسمت فایلهای مفید قرار دارد.
برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1399 (امتحانات در سامانه مجازی دانشگاه) فایل آن در بخش معاونت آموزشی دانشکده در قسمت فایلهای مفید قرار دارد.
 
پورتال اخبار