دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قطعی اینترنت دانشکده کشاورزی در روز شنبه مورخ: 1399/07/19 از ساعت : 12 الی 13:30
چهارشنبه، 16 مهر 1399
قطعی اینترنت دانشکده کشاورزی در روز شنبه مورخ: 1399/07/19 از ساعت : 12 الی 13:30
قطعی اینترنت دانشکده کشاورزی در روز شنبه مورخ: 1399/07/19 از ساعت : 12 الی 13:30
 قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشکده کشاورزی:  
 
در روز شنبه مورخ: 1399/07/19 از ساعت : 12 الی 13:30 در دانشکده کشاورزی به علت جابجایی سویچها و تغییرات در شبکه وایر لس دانشکده هم اینترنت شبکه کابلی و هم اینترنت شبکه وایر لس دانشکده قطع می باشد
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار