دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه
یکشنبه، 10 اسفند 1399
اطلاعیه
توصیه های امنیتی فناوری اطلاعات برای کاربران سامانه های دانشگاه کردستان
 
منبع: مرکز آپا دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار