دسترسی سریع

نظرسنجی فارغ‌التحصیلان سال تحصیلی 97

دانش‌آموخته گرامی سال تحصیلی 1397

مقدمه:عموما سازمان های آموزشی با سه موضوع مهم سروکار خواهند داشت: تناسب (تربیت افرادی که دانش، نگرش و مهارتهای آنان با نیازهای جامعه متناسب باشد)؛ برابری(توزیع خدمات آموزشی برای همه گروههای اجتماعی و جامعه)؛. کیفیت (حد قابل قبول حرفه ای هم از جهت کمی و هم کیفی).
در همین راستا دانشگاه کردستان، برای ارتقا آموزش و متناسب نمودن آن با نیازهای فرد و جامعه اقدام به نظرسنجی از فارغالتحصیلان خود نموده است. بنابراین نظرات و تجربیات شما به بهبود وضعیت دانشآموختگان دانشگاه در بازار کار کمک خواهد کرد. همچنین دیدگاههای شما به اصلاحات دروس و دورههای دانشگاه برای تضمین فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان در آینده منجر خواهد شد.


جنسیت؟
رشته تحصیلی خود را وارد نمایید:
وضعیت اقامت؟
فارغ التحصیل محترم لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب فرمایید:
در صورت شاغل بودن، میزان رضایتمندی خود را از شغل فعلی اعلام دارید:
در صورت تمایل عنوان شغل خود را ذکر نمایید:
جهت توانمند سازی دانشجویان دانشگاه کردستان و آماده کردن آنها برای بازار کار، کدام مورد دارای اهمیت بیشتری می باشد؟
در ادامه فیلد قبلی جهت توانمند سازی دانشجویان کدام مورد دارای اهمیت بیشتری است؟
لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، در کادر ذیل موارد خود را بیان فرمایید:
 
 
 
کد امنیتی