دسترسی سریع

سایر واحدهای اداره کل امور آموزشی

واحد دبیرخانه

شرح وظایف:

  • ثبت نامه‌های وارده 
  • ارجاع نامه‌ها و پیگیری تا ارسال به واحدهای مربوطه
  • شماره و مهر کردن نامه‌های خروجی از اداره
  • تایید و مهر کردن گواهی اشتغال به تحصیل
  • تایپ نامه‌ها، فرم‌ها و گواهی موقت
واحد بایگانی

شرح وظایف این واحد عبارتند از:

  • دریافت و تحویل پرونده به کارمندان اداره آموزش
  • بایگانی کلیه مدارک تحصیلی و نامه‌های دانشجو در پرونده آن‌ها
  • پاسخگویی همکاران در خصوص تکمیل پرونده‌ها یا اطلاعات مورد نیاز بخش‌ها
  • انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیر