دسترسی سریع
  • آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، آزمایشگاه مرکزی
  • کد پستی: 6617715175
  • تلفن: 33664602 -087  داخلی 2495
  • پست الکترونیک: centlab@uok.ac.ir