دسترسی سریع

فرم‌های مفید آزمایشگاه مرکزی

درخواست طیف‌گیری Mass و GC-MASS
درخواست آنالیز AFM
درخواست آنالیز CHNS
فرم درخواست تصویر برداری با میکروسکوپ نیروی اتمی روبشی (FESEM)
درخواست آنالیز FT-IR
درخواست آنالیز GC
درخواست آنالیز HPLC
درخواست آنالیز فلورسانس
درخواست آنالیز SAXS
فرم درخواست آنالیز حرارتی (TGA)
درخواست آنالیز طیف‌بینی مرئی -فرابنفش (UV-Vis)
درخواست صدور فاکتور